itenfrderues

VIVA IJ SPUS

egidio"POLDINO":
caricatura di giovane locale che ama rallegrare con le sue macchiette, poesie in dialetto, canzoni e racconti, le feste campagnole, matrimoni, feste per anziani, scuole materne, ecc...

(ëd  Puldin )

Bunasera e pà bundì ciau a tôi e varme sì pippiripippippipi,
lon chë ura mi vun lesive le na specie ëd poesia
faita aposta e dedicà a stu fijol e a custa fija.

La storia dë stà cubia le partia 'n pò d'ani fà,
lur sun visse sun vardase e vardie là due patate friciulià;
ën culp ëd trun o 'd slusi chë sia
l'erën côit parej ëd due rave sto fijol e custa fija.
Pôi i jani a pasu e l'amor aumenta sempe ëd pì,
lur a së scambio i sentiment con ëd frasi ën pò così: ciau puci ciau cici,
vardie mac as fan le fusa istes doi mici.
Ma poi la sua strà continua ën pò storta ën pò drita
fin-a arivè a ëncoj: 'l dì pì bel dla sua vita.
Poi a le cà dij spus a ij ariva ënt moment,
na fôrfa ëd përsone: ma che barun ëd gent! Amis visin e parent,
tuti ansema per lapé al gran riceviment.
A iè la sposa tuta bela, splendida e suagnà,
a smia ën bon bon enpachëtà.
Poi lë spus parlumne pà tôt tapà e tirà davanti e darè,
për la granda ocasion a le butase doi gilè.
Për chi lu sà pà n'ha cò un ëncorporà.
E pasant ij ure l’erën già arivai dausin a quatrure,
E alora dai, forsa lè l'ora dë 'ndè e tui tacau a trumbtiè.
Apres d'ën poc dë strà con "pit pit" e con "bron bron"
L'eren tuti ën cesa për la celebrasion.
Bei parei dël sul l'erën i nostri colombot,
ma na punta emusiunaj l'erën dur parei ëd panot.
Finia la santa Mëssa n'applauso ora a ij và,
a tuti chi con gioia a l'an cò sunà e cantà.
Ma poi a ij ariva l'ora për passè na grande sera,
ëd truese tuti ësema sì al risturant La Bergera.
E con son mi vôi finì sta specie ëd poesia,
chë spero sia piasua a stà cubia bela e ardìa,
l'hai sërcà ëd fè grignè sensa ési trop nuius
ma ora lè ‘l moment ëd criè:
tanti auguri viva ij Spus

Stampa Email